Erasmus för studier

Print

Stipendieprogrammet Erasmus+ finansieras av EU-kommissionen och är Europas största mobilitetsprogram för utbytesstudier och praktik. Studenter som åker på utbytesstudier inom ramen för Erasmus+ beviljas stipendiet. 

Erasmus+ stipendiet beviljas studenter som fått en utbytesplats vid ett av Miuns partneruniversitet inom EU/EES. Utbytesstudierna ska bedrivas på helfart under minst 90 dagar. Stipendiets storlek är 315-420 EUR per månad beroende på värdland. I den första utbetalningen, som sker i samband med studiestarten, utbetalas 70% av hela studieperiodens stipendium. I slutet av utbytesstudierna ska du skicka in en blankett som bekräftar datumen för din studieperiod. När detta är inskickat utbetalas de återstående 30% av stipendiet. 

Ansökan

Ansök om stipendiet efter att du nominerats till en utbytesplats inom Erasmus+. Stipendieansökan lämnas till kontaktpersonen på din avdelning för underskrift innan den lämnas till International Relations Office.

Blankett för ansökan om Erasmusstipendiet för studier. (PDF)

Learning Agreement

När du gjort dina kursval för heltidsstudier fyller du i "Before the Mobility" sektionen av blanketten Erasmus+, Learning Agreement for Studies. Fyll i blanketten elektroniskt. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Det är också ett krav för att få Erasmusstipendiet. Dokumentet ska vara helt färdigställt, med alla signaturer, innan du reser.  Kopia av dokumentet skickas till International Relations Office.

Språkbedömning

Erasmus+ stipendiater ska genomföra en webb-baserad språkbedömning, Erasmus+ Online Language Support (OLS), innan utresa och igen efter hemkomst. Bedömningen jämför språkkunskaper innan och efter en Erasmus+ utbytesperiod. Efter genomfört test finns möjlighet att gå en kostnadsfri webb-baserad kurs i det aktuella språket. En länk till testet skickas till Erasmus+ stipendiater i god tid innan utresa och tar ca 45 minuter att genomföra. Testet och kurserna följer den gemensamma europeiska referensramen för språk; Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) nivåer A1-C2.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. International Office ansöker om bidraget i samråd med studenten och samordnare för pedagogiskt stöd på Mittuniversitetet. Bidraget kan täcka upp till 100% av de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse som inte finansieras på annat vis, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljande, medicinsk uppföljning, fysioterapi, läkarundersökning i värdlandet. Ansökan skickas in i god tid före utbytesperioden.

Stipendienivåer (PDF)

Frågor

Frågor besvaras av Maria Fredlund, International Office, e-post maria.fredlund@miun.se