Erasmus för studier

Print

Erasmus+ är finansierat av EU-kommissionen och är Europas största mobilitetsprogram för utbytesstudier och praktik. Studenter som möter kriterierna för Erasmus+ studier beviljas stipendiet. 

Stipendiets storlek är 315-420 EUR per månad beroende på värdland. I en månad räknas 30 dagar; dagar utöver 30 har ett dagsbelopp mellan 10.50-14 EUR. Studieperioden ska vara minst 3 månader/90 dagar. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. I den första utbetalningen, som sker i samband med studiestarten, får du 70% av studieperiodens stipendium. I slutet av dina utbytesstudier ska du skicka in en blankett som bekräftar datumen för din studieperiod. När detta är inskickat får du de återstående 30% av stipendiet. 

Kategori Värdland Summa per månad (30 dagar) EUR Dagsbelopp EUR

Grupp 1

Länder med högre levnadskostnad

Österrike, Danmark, Finland, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien 420 14

Grupp 2

Länder med "mellan" levnadskostnad

Belgien, Kroatien, Tjeckien, Cypern, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Turkiet 315 10,50

Grupp 3

Länder med lägre levnadskostnad

Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Makedonien 315 10,50

Ansökan

Ansök om stipendiet efter att du nominerats till en utbytesplats inom Erasmus+. Ansökan lämnas till kontaktpersonen på avdelningen för underskrift innan den lämnas till International Office.

Blankett för ansökan om Erasmusstipendiet för studier. (PDF)

Learning Agreement

När du gjort dina kursval för heltidsstudier fyller du i "Before the Mobility" sektionen av blanketten Erasmus+, Learning Agreement for Studies. Fyll i blanketten elektroniskt. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Det är också ett krav för att få Erasmusstipendiet. Dokumentet ska vara helt färdigställt, med alla signaturer, innan du reser.  Kopia av dokumentet skickas till International Relations Office.

Språkbedömning

Erasmus+ stipendiater behöver genomföra en webb-baserad språkbedömning, Erasmus+ Online Language Support (OLS), innan utresa och igen efter hemkomst. Bedömningen jämför språkkunskaper innan och efter en Erasmus+ utbytesperiod. Efter genomfört test finns möjlighet att gå en kostnadsfri webb-baserad kurs i det aktuella språket. En länk till testet skickas till Erasmus+ stipendiater i god tid innan utresa och tar ca 40 minuter att genomföra. Testet och kurserna följer den gemensamma europeiska referensramen för språk; Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) nivåer A1-C2.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. International Office ansöker om bidraget i samråd med studenten och samordnare för pedagogiskt stöd på Mittuniversitetet. Bidraget kan täcka upp till 100% av de merkostnader som uppstår i samband med deltagarens utlandsvistelse som inte finansieras på annat vis, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljande, medicinsk uppföljning, fysioterapi, läkarundersökning i värdlandet. Ansökan skickas in i god tid före utbytesperioden.

Frågor

Frågor besvaras av Maria Fredlund, International Office, e-post maria.fredlund@miun.se