Lika villkor

Print

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.

En självklar och grundläggande förutsättning för verksamheten vid Mittuniversitetet är alla människors lika värde.  Såväl studenter som anställda ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet och hänsyn ska tas till olikheter för att främja individens möjligheter till studier och arbete. Det gäller oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vi benämner det här arbetet Lika villkor. Inom Lika villkor samlas det vi gör för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Att verka för lika villkor innebär att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden. Detta arbete ska vara väl förankrat vid Mittuniversitetet och genomsyra alla verksamheter.

Arbetet med lika villkor vid Mittuniversitetet utgår främst från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17).

Vart vänder jag mig?

Om man som student blir utsatt för trakasserier eller blir vittne till att annan student eller anställd utsätts för trakasserier bör man i första hand kontakta ansvarig avdelningschef för den avdelning som ger kursen/utbildningen, lika villkorshandläggare eller lika villkorsombud.

Det finns även andra funktioner som kan ge råd, stöd och information

Läs mer om hur vi arbetar med lika villkor i broschyren Arbete för lika villkor

Formell anmälan

Om du vill göra en formell anmälan ska detta göras skriftligt eller via mejl till chefsjuristen eller lika villkorshandläggaren vid Mittuniversitetet. Det är också möjligt att vända sig direkt till myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO).