Minor Field Studies

Print

Minor Field Studies (MFS) finansieras av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA och är ett stipendium på 27 000 SEK som ger studerande på universitet och högskolor möjlighet att samla material till sitt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland. Under 2017 års ansökningsomgång fördelades åtta stipendier bland studenter vid Mittuniversitetet.

Kommande utlysningar

Just nu har vi inga stipendier att fördela. I mars 2018 ansöker MFS-handläggaren vid Mittuniversitetet om nya stipendier som enligt nuvarande planering lyses ut till studenter från alla ämnesområden under slutet av vårterminen 2018. Du som är intresserad av att göra en MFS bör i så god tid som möjligt börja förbereda dig genom att fundera över lämpligt värdland, kontaktperson och problemformulering för ditt examensarbete. Ta reda på vilken lärare som håller i examensarbetet på ditt program och prata med honom eller henne om upplägget av ditt projekt. MFS-handläggaren vid International Relations Office bistår med information kring allt som rör det praktiska kring din ansökan.

Vem kan söka?

Behöriga är studenter som:

  • vid ansökningstillfället är registrerade vid Mittuniversitetet.
  • genomför sitt examensarbete tidigast under termin 6 och har tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan. Behöriga är också de som tagit minst 120 högskolepoäng och studerar program där examensarbete endast genomförs under termin 5.
  • inte har påbörjat utbildning på forskarnivå och inte har blivit beviljade MFS-stipendium tidigare. Observera också at stipendiet inte kan kombineras med andra stipendier från Universitets-och högskolerådet eller från Sida som sökts för samma fältstudieperiod.
  • är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Studenter med PUT eller dubbelt medborgarskap (Sverige och annat land) får inte genomföra MFS i det andra hemlandet. Studenter från andra nordiska länder ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år. EU-medborgares permanenta uppehållstillstånd (PUR) berättigar inte till stipendiemedel.

Säkerhet och val av värdland

Nedan finner du en lista över länder som är godkända för MFS. Säkerhetsläget i de listade länderna förändras hela tiden och det är därför viktigt att du så tidigt som möjligt bildar dig en uppfattning om säkerheten i det land du vill resa till. På Utrikesdepartementets (UD:s) webb finns en lista över länder som man i dagsläget avråder från resor till. Fältstudier får inte genomföras i dessa länder. Om UD:s avrådan omfattar delar av landet kan även detta vara skäl till att ej godkänna ett land för MFS. 

Lista över godkända länder

Lista över länder till vilka Utrikesdepartementet avråder från resor

Erfarenheter från tidigare MFS-stipendiater

Ett bra sätt att få kunskap om programmet är att ta del av tidigare MFS-stipendiaters erfarenheter. På MFS-webben kan du läsa både reseberättelser och uppsatser från studenter vid Mittuniversitetet och andra lärosäten runt om i Sverige. Du kan söka på till exempel land, ämne eller lärosäte.

MFS-webben

Exempel på ansökningshandlingar från tidigare utlysning

Allmänna villkor för MFS 2018

 

Obligatorisk förberedelsekurs

Alla studenter som beviljas MFS- stipendium ska delta i en två dagar lång obligatorisk förberedelsekurs som hålls vid Sidas kursgård, Sida Partnership Forum, i Härnösand.

Frågor

Frågor besvaras av Sara Grut, International Relations Office, Campus Östersund.