Självständigt arbete

Print

Från och med höstterminen 2016 finns det nya riktlinjer för mallen till självständiga arbeten.

Mallen tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle). Följ noga instruktionerna som gäller per kurstillfälle.

I samband med att ditt självständiga arbete publiceras i databasen DiVA, måste ett publiceringsmedgivande lämnas. Blanketten finns hos din kursansvarige lärare eller motsvarande. Kom ihåg att skriva ut blanketten med dubbelsidig utskrift eller skicka  filen digitalt beroende på instruktioner från kursansvarig.

Vid frågor, kontakta kursansvarig vid din avdelning.

Malldokumentet
På mallens förstasida återfinns "klickbara" fält som ifylls med obligatorisk information. På sida två i mallen finns ett exempel på hur innehållsförteckningen är uppbyggd och på sida tre finns exempel på hur inlagan kan formateras.

Malldokumentets förstasida
På dokumentets förstasida ska informationen nedan fyllas i. Det får inte förekomma bilder på förstasidan.

Titel: Här skrivs det självständiga arbetets titel

Undertitel: Eventuell undertitel. Om undertitel saknas ska texten "Undertitel" tas bort

Författare: Här skrivs författarens för-och efternamn

Dokumenttyp: Här skrivs kursnamn/inriktning (samma som i kursplanen)

Huvudområde: Här skrivs huvudområdet samt nivå och progression

Högskolepoäng: Här skrivs poängantalet för det självständiga arbetet

Termin/år: Här skrivs aktuell termin och år

Handledare: Här skrivs handledarens för- och efternamn

Examinator: Här skrivs examinatorns för- och efternamn

Kurskod/registreringsnummer: Den här informationen är valbar och fylls i om den anses relevant, annars plockas hela raden bort.

Utbildningsprogram: Den här informationen är valbar och fylls i om den anses relevant, annars plockas hela raden bort.

Malldokumentets inlaga
I dokumentet återfinns även formatmallar som underlättar formateringen av text. Respektive ämnesansvarig, eller den som avdelningen utser, ansvarar för att mallen är anpassad för sitt ämne. Observera att detta enbart gäller inlagan, alltså sidorna som följer efter framsidan. Framsidan ska däremot se likadan ut på samtliga självständiga arbeten.