Idag gör Treklöverns bedömargrupp för ämnena journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap (kluster 7) platsbesök på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Besöket är den tredje delen av utvärderingen och rapporten beräknas bli klar i september.

Besöket omfattar kortare möten där lärare och studenter som representerar våra utbildningar intervjuas separat.
- Intervjuerna är viktiga för att vi i bedömargruppen ska kunna komplettera och fördjupa den information vi fått om utbildningarna på respektive lärosäte genom läsning av studenternas uppsatser och ämnenas självvärderingar, säger Kajsa Falasca, utvärderingsansvarig för kluster 7 och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

I denna omgång utvärderas ämnena journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap (kluster 7) som nu har platsbesök. Ekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi (kluster 1) hade sina intervjuer via bildkonferens under förra veckan och ämnena informatik, arkiv- och informationsvetenskap (kluster 6) har sina intervjuer via Skype nästa vecka.

Nästa steg blir att respektive bedömargrupp väger samman utvärderingen av självständiga arbeten, självvärderingarna och intervjuerna som gjorts vid platsbesöken för respektive ämneskluster och utbildning. I september redovisas tre rapporter med rekommendationer för framtida utveckling av utbildningarna.
 

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, kallat Treklövern. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.
 

Läs hela nyheten här! (PDF)
Läs även nyheten från 18-03-12: Tre nya ämneskluster kvalitetsgranskas inom Treklövern (PDF).

2018-05-16, Linda Andersson