Våra utbildningar ska hålla en hög kvalitet, därför genomför vi regelbundet utvärderingar av våra program och kurser. Nu är det geografi, kulturgeografi och turismvetenskap som ska synas i sömmarna. Den 28-30 januari kommer därför bedömargruppen till Mittuniversitetet för ett platsbesök.

Det bedömargruppen tittar på under de här utvärderingarna är olika aspekter av utbildningen i förhållande till examensmålen såsom till exempel lärarnas kompetens, former för lärande, utbildningens koppling till forskning och arbetsliv samt studenters inflytande. Till grund för bedömningen ligger bland annat självvärderingar, studenters självständiga arbeten samt intervjuer med både lärare och studenter som genomförs vid besök på utbildningarna.
— Intervjuerna är viktiga för att vi i bedömargruppen ska kunna komplettera och fördjupa den information vi fått om utbildningarna på respektive lärosäte genom läsning av studenternas självständiga arbeten och ämnenas självvärderingar, säger Maria Lexhagen, utvärderingsansvarig och docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Den bedömargrupp som gör utvärderingarna består av representanter från olika lärosäten, ämnesexperter och representanter från arbetslivet. Dessutom sitter studenter med i samtliga bedömargrupper och de utgör en viktig del i utvärderingsarbetet. I maj 2019 kommer en slutgiltig rapport att skickas till rektorn där grupperna presenterar sina slutsatser. I samband med detta kommer rapporterna också att publiceras i sin helhet på bland annat studentportalen.

Ett gemensamt utvärderingssystem infördes under 2016 för att stärka utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, vilka tillsammans går under namnet Treklövern. 

2019-01-29, Victoria Engholm