Tillgodoräknande

Skriv ut

Som utbytesstudent har du rätt att få dina utbytesstudier tillgodoräknade i din examen, förutsatt att reglerna för kursval följts.

Följande principer gäller:

 • Tillgodoräknande görs så att ett läsårs heltidsstudier, enligt värduniversitetets normer för heltid, inklusive tentamensperioder, ger 60 högskolepoäng. Om studenten läser mer än heltid under ett helt läsår kan mer än 60 poäng tillgodoräknas från utlandsstudier. Poäng för heltidsstudier kan också erhållas genom att självstudier bedrivs med uppgifter hemifrån.

 • Examination av C- och D-uppsatser kan komma att krävas vid Mittuniversitetet även om uppsatsen presenterats och godkänts vid värduniversitetet.

 • Tillgodoräknande av utlandsstudier betygsätts inte av Mittuniversitetet men av värduniversitetet.


I fråga om tillgodoräknande har du som student skyldighet att:

 • Vid val av kurser på värduniversitetet välja kurser på ett sådant sätt att dubblering av tidigare godkända kurser ej sker

 • Samråda med ämnesansvarig vid Mittuniversitetet i det fall studierna vid det utländska universitetet skall bedrivas inom huvudämnet för en generellexamen, så att omfattningen och fördjupningen inom huvudämnet garanteras

 • Få blanketten Learning Agreement undertecknad av ämnesansvarig för aktuellt ämne. Detta behöver ske innan utlandsstudierna påbörjas.

 • Vid hemkomst ansöka om tillgodoräknande av utlandsstudierna genom att fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknande och skicka till berörd avdelning.

Till ansökan skall följande dokumentation bifogas (vid behov översatt till engelska):

 • Betygsutskrift över godkända kurser från värduniversitetet

 • Kursplaner och litteraturlistor

 • Underlag som klargör vilken norm som gäller för heltidsstudier på värduniversitetet, vilket system för poängbedömning och betygssättning som tillämpas, liksom annan information som kan vara av värde för ämnesansvarig vid tillgodoräknande.

 • Learning Agreement, ifyllt av studenten och underskrivet av student, ämnesansvarig, och avdelningens internationella kontaktperson.